Wyłącznym celem Fundacji jest:

 • kształtowanie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, przygotowywanie ich do życia w społeczeństwie oraz promocja i obrona ich praw,
 • pomoc dzieciom poszkodowanym przez los - ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach, pochodzących z ubogich lub dysfunkcyjnych rodzin, przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz dzieciom nad którymi sprawowane są różnorodne formy rodzinnej opieki zastępczej, w zakresie:
  • wyrównywania szans życiowych,
  • działalności charytatywnej na ich rzecz,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • krajoznawstwa oraz wypoczynku,
  • kultury, sztuki i tradycji,
  • upowszechniania kultury i sportu.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 • inspirowanie, wspieranie i podejmowanie inicjatyw zmierzających do realizacji celów Fundacji,
 • udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom i wolontariuszom w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci i młodzieży,
 • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami edukacyjnymi, opiekuńczymi, wychowawczymi i zdrowotnymi, komitetami rodzicielskimi, zakładami pracy, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi i spółdzielczymi, Kościołami, a także środkami masowego przekazu,
 • współdziałanie z właściwymi organami w zakresie przestrzegania praw dzieci oraz prawidłowości funkcjonowania placówek i służb dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie, prowadzenie i wspieranie całodobowej opieki wychowawczej dla dzieci,
 • organizowanie, prowadzenie i wspieranie placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo-wychowawczych, adaptacyjno- rehabilitacyjnych i terapeutycznych oraz innych form takiej działalności jak świetlice środowiskowe, psychoterapeutyczne, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, dziecięcy telefon zaufania,
 • organizowanie, prowadzenie działalności kulturalnej oraz wspieranie domów ośrodków kultury,
 • organizowanie i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży,
 • prowadzenia działalności edukacyjno-informacyjnej związanej z działalnością Fundacji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej związanej z działalnością Fundacji,
 • organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i innych podobnych form związanych z działalnością Fundacji,
 • organizowanie i wspieranie imprez dla dzieci i na rzecz dzieci,
 • organizowanie, prowadzenie i wspieranie różnorodnych form wypoczynku, rehabilitacji i terapii dzieci,
 • organizowanie i wspieranie działań mających na celu profilaktykę i promocję zdrowia,
 • działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • organizowanie imprez sportowych,
 • organizowanie i wspieranie stołówek i kuchni dla dzieci,
 • podejmowanie działań mających na celu dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych źródeł finansowania,
 • organizowanie wystaw związanych z działalnością Fundacji.