Placówka pn. Centrum Przyjaźni Dziecięcej otrzymała status Placówki Wsparcia Dziennego, co zostało potwierdzone specjalnym wpisem do Rejestru Wojewody Dolnośląskiego.

 

W strukturach CPD dzieci otoczone są wszechstronną opieką, która polega nie tylko na pomocy socjalnej lecz na motywowaniu do pracy nad sobą. Podopieczni korzystają m.in. z dożywiania/ pełnowartościowe posiłki obiadowe, kolacje/, z profesjonalnej pomocy socjoterapeutycznej i wychowawczej, z profesjonalnej pomocy reedukacyjnej i możliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań i talentów.

 

Dzieci uczęszczają do placówki codziennie przez 6 dni w tygodniu. Często określają ja jako „drugi dom, tylko ten spokojniejszy”. Wychowankowie rekrutują się z najuboższych rodzin, często dotkniętych bezrobociem, sieroctwem lub inną patologia społeczną.

 

Formy pracy CPD:

 

Pomoc dziecku w domu - młodzież skupiona wokół CPD prowadzi opiekę nad dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi w domach rodzinnych. Polega ona na zasadzie pomocy koleżeńskiej. Jej podstawą jest przyjaźń. Rówieśnicy odwiedzają niepełnosprawnych kolegów, pomagają im w lekcjach, rozmawiają na aktualne dla młodych ludzi tematy. Organizują im wycieczki do parku, lasu na ognisko, do teatru czy kina. Ta forma pracy dobrze się przyjęła w środowisku dzieci niepełnosprawnych, które większość czasu spędzają w domu, a do placówki przychodzą sporadycznie.

 

Działalność konsultacyjno – interwencyjna – pomoc ta polega na udzielaniu informacji zainteresowanym np. jak wygląda sprawa możliwości uzyskania pomocy z OPS lub ZUS. Pracownicy pomagają rodzinie wypełniać kwestionariusze i pisać podania.

 

Organizowanie wypoczynku dla dzieci - placówka systematycznie organizuje swoim podopiecznym letni i zimowy wypoczynek. Są to przede wszystkim kolonie leczniczo- profilaktyczne, podczas których prowadzi się zajęcia sportowe, rekreacyjne, twórcze( np. warsztaty plastyczne, muzyczne, filmowe, fotograficzne , itp.), wychowawcze i terapeutyczne.

 

Pomoc socjalno – bytowa - dzięki pomocy sponsorów i ludzi dobrej woli, nasi podopieczni otrzymują wyposażenie w przybory i podręczniki szkolne, odzieży i obuwia, korzystają z darmowych usług zaprzyjaźnionego zakładu fryzjerskiego, dostają środki czystości.